Användarvillkor

Introduktion
Detta köp regleras av följande standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Lagarna finns på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handel.
Försäljningsvillkoren har utarbetats i enlighet med rekommendationer från Konsumentombudsmannen.

1. Avtalet
Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som lämnas i beställningslösningen samt eventuella särskilt överenskomna villkor. Vid eventuell konflikt mellan informationen kommer vad som särskilt avtalats mellan parterna att gälla, så länge det inte strider mot tvingande lagstiftning.
Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar köp av varor mellan företag och konsumenter.

2. Partene
Säljare är Coco-Mat Norse AS, Grinidammen 10, 1359 Eiksmarka [organisationsnummer], och benämns nedan Coco-Mat / oss.
Köparen är den konsument som gör beställningen och kallas i fortsättningen du.

3. Pris
Det angivna priset för varan och tjänsterna är det totala priset du måste betala. Detta pris inkluderar alla skatter och extra kostnader. Merkostnader som Coco-Mat inte har informerat om innan köpet ska du inte stå för.

4. Ingående av avtal
Avtalet är bindande för båda parter när du har skickat din beställning till Coco-Mat.
Avtalet är dock inte bindande om det har förekommit skriv- eller skrivfel i erbjudandet från Coco-Mat i beställningslösningen i webbutiken eller i din beställning och motparten insett eller borde ha insett att ett sådant fel förelåg.

5. Betalning
På hyllvaror kan Coco-Mat kräva betalning för varan från det att den skickats från oss till dig. Om du använder kredit- eller betalkort vid betalning kan Coco-Mat reservera köpeskillingen på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som varan skickas.
På beställningsvaror kan Coco-Mat kräva betalning för varan från beställningstillfället.

6. Leverans
Leverans sker när du, eller ditt ombud, har tagit över varan/varorna.

7. Risken med föremålet
Risken för varan övergår till dig när du eller ditt ombud har fått varorna levererade enligt punkt 6.

8a. Ångerrätt på hyllan
I Norge har vi 14 dagars lagstadgad ångerrätt på alla produkter som säljs exklusivt genom användning av en webbutik. Vi på Coco-Mat gör ingen skillnad på köp gjorda i butik, webbutik eller en kombination av dessa och vi ger köparen 30 dagars ångerrätt på alla hyllvaror oavsett om du har besökt vår butik på Grini Bruk eller inte.

Om varan används måste den vara 100% intakt för att köparen ska få tillbaka alla pengar. Eventuell nedskrivning debiteras köparen. Köparen ansvarar för att varan returneras till våra lokaler på Grini Bruk. Kvitto du har skickats via e-post ska bifogas/uppvisas. Beloppet återbetalas till det konto eller kort som användes vid köp så snart vi har kontrollerat varan.

Ångerrätten gäller inte för:
Produkter som inte lämpar sig för retur av hygieniska skäl (t.ex. täcken, kuddar, skyddslakan)

8b. Ångerrätt vid tillverkningsköp
Det finns ingen lagstadgad ångerrätt för varor som är tillverkade specifikt för dig, men du har rätt att ångra varor fram till leverans så länge du täcker Coco-Mats förluster. Våra sängar är sammansatta helt efter dina behov och ditt sömnmönster. Många av våra möbler kommer också att tillverkas enligt dina specifikationer och kan räknas som ett tillverkningsköp.

Coco-Mats specifika förluster kommer att variera från fall till fall, och en mätning skulle vara diskretionär och tidskrävande. Coco-Mat erbjuder dig därför en fast avbokningsavgift. Normal ersättning ska helt eller delvis täcka förlusten genom att sälja en specialanpassad produkt till en ny kund utan att Coco-Mat får en långsiktig likviditetsbörda plus extra hanteringskostnader.

Avbeställningsavgiften är 35 % av köpeskillingen på sängar och 25 % på möbler och madrasser. Om inte annat särskilt avtalats.

9. Försening och utebliven leverans - dina rättigheter och tidsfrist för att anmäla reklamationer
Om Coco-Mat inte levererar produkten eller levererar den för sent enligt avtal mellan parterna, och detta inte beror på dig eller omständigheter från din sida, kan du enligt reglerna i 5 kap. Konsumentköpen agera, hålla inne köpeskillingen, kräva fullgörande, häva avtalet och/eller kräva ersättning av säljaren.

10. Brist på varan - dina rättigheter och reklamationsfrist
Om det finns ett fel i varan ska du inom skälig tid efter att den upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela Coco-Mat att du vill göra anspråk på felet. Du har alltid annonserat i tid om det sker inom 2 månader. från att defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation kan göras senast två år efter att du tog över varan. Om varan eller delar av den är avsedd att hålla betydligt längre än två år är reklamationstiden fem år.

Om varan har ett fel och detta inte beror på dig eller omständigheter från din sida kan du enligt reglerna i konsumentköplagen 6 kap beroende på omständigheterna hålla inne köpeskillingen, välja mellan rättelse och omleverans, kräva prisavdrag, kräva avtalet hävt och/eller kräva ersättning av säljaren.

11. Coco-Mats rättigheter vid försummelse från din sida
Om du inte betalar eller fullgör övriga förpliktelser enligt avtalet eller lagen, och det inte beror på Coco-Mat eller villkor från vår sida, kan vi enligt reglerna i konsumentköplagen 9 kap. beroende på omständigheterna , hålla inne varan, kräva fullgörande av avtalet, kräva avtalet höjt samt kräva ersättning av dig. Coco-Mat kommer även att kunna kräva dröjsmålsränta, inkassoavgift och skälig avgift för ej uthämtade varor, beroende på omständigheterna.

12. Garanti
Se våra garantivillkor för madrasser och sängar och möbler.